Lezichron

עילוי נשמת נפטרים

עילוי נשמת

כאשר אדם נפטר ל"ע, נשמתו עולה על דין של מעלה ונמדדת על פי מעשיו בעולם עם זאת, יכולים קרוביו וחבריו של הנפטר להשפיע ולהיטיב עם נשמתו, באמצעות מעשים לעילוי נשמת הנפטר. מעשים המביאים לעילוי נשמתו של המנוחה מוזכרים רבות בדברי חז"ל. , ותורת הקבלה והסוד פיתחו ושכללו עולם מופלא זה.

עילוי נשמת הנפטר – רעיונות

משניות

הרעיון הנפוץ ביותר לעילוי נשמתו של הנפטר הוא ללמוד משניות לעילוי נשמתו. רעיון לימודי המשנה מעלה את נשמתו של המנוח מופיע בספרי קבלה והלכה למעשה רבים פני ברוך, תורה אור יוסף אומץ ועוד. יכול ומקור המנהג הוא בדמיון האותיות "משנה" ו-"נשמה", כך לימוד המשנה מעלה ומזכך את נשמת המנוחה.

תהילים

רעיון נוסף לעילוי נשמת המנוח הוא לומר תהילים. יש הנוהגים לקרוא פרקי תהילים על הסדר, ויש הנוהגים לקרוא פסוקים המתחילים באותיות שמו של המנוח, וכל אחד ינהג על פי הוראת רביםיו.

צדקה

סגולות רבות נאמרו בשבח מצוות הצדקה, ומקורות רבים מאדירים את חשיבותה. כאשר אדם נותן צדקה לעילוי נשמת קרובו או חברו, הוא מביא לכך שנשמתו שותפות בעולם הזה וממשיכה לעשות טוב, וממילא זכויות התרבות.

תרומה

בדומה למצוות הצדקה, אנשים רבים נוהגים לתרום תשמישי קדושה או ספרי קודש לעילוי נשמתם של קרוביהם. מעשים אלה גורמים זיכרון המנוח יונצח לטובה, והוא מביא לזיכוי הרבים ולהגדלת אור התורה בעולם.

אמירת קדיש לעילוי נשמת

נוהגים לומר קדיש על קרוב שנפטר. העברת המנוחה לא להשאיר אחריו בנים, נוהגים לשלם לדיש תלמיד חכם שיאמר ק לעילוי נשמתו.

כל הרעיונות נוהגים לעשות אותם בשנת האבל על הנפטר, וביום הפטירה שלאחר הגיע. כמובן שתמיד טוב לעשות מצוות ומעשים טובים, אולם ראוי להשתדל ולהתאמץ יותר בזמנים אלה לעשות דברים לעילוי נשמת המנוח.

האם מותר לתרום כספי מעשר לעילוי נשמת הנפטר?

באופן כללי אסור להשתמש בכספי מעשר עבור מעשי צדקה שהמחויבים, מנות אדם לאביונים בחג הפורים, או תשלום עבור חינוך הילדים. עם זאת, מותר להוסיף על החיוב הבסיסי באמצעות המעשר כספי. מתוך עקרון זה ניתן לומר שנתינת כסף לעילוי נשמת הנפטר אינה חובה, וממילא מותר להשתמש בכספי מעשר לשם כך. דברים אלה נכונים רק במקרה שהאדם לא חייב מספיק צדיקה, לתת חייבות מבקשות להשתמש בכספי מעשר. בנוסף חשוב להדגיש את הצדקה מעלה את נשמת המנוחה עם שמכוחו מתרבה החסד והצדקה בעולם. כאשר הצדקה נעשית מכספי המעשר, אין הם נעשים מכוחו של המנוח אלא מכוח החיוב, וממילא המעשה מאבד מעט את משמעותו כמעלה את נשמתו של המנוח.

עילוי נשמת

לזכרון עולם משמש כויקיפדיה של הנפטרים ומציב יד ושם לכל נפטר ונפטרת, באתר זה יוכל כל אחד להנציח את יקיריו ומכריו, להעלות תמונות וזכרונות מחייהם, להעלות על כתב את תקציר חייהם ולשמר את זכרם כפי רצונו, כמו כן יוכל לעשות פעולות שונות בעדם ולעילוי נשמתם.

הנציחו עכשיו את יקירכם!

דילוג לתוכן